Title "Higashi-chayagai" http://www.kanazawa-kankoukyoukai.or.jp/com/img/movphoto/photolib/01shizen/high/003.jpg 

SICE Annual Conference 2016
GC: Yasushi Nakauchi, PC: Tetsuo Kotoku
Tsukuba International Congress Center
Tsukuba, 20-23 September 2016
www.sice.or.jp/sice2016/

The 34th Chinese Control Conference and SICE Annual Conference 2015
GC: Anke Xue, Tielong Shen, PC: Qianchuan Zhao, Hiromitsu Ohmori
InterContinental Hangzhou Hotel
Hangzhou, 28-30 July 2015
www.sice.jp/ccc-sice2015/

SICE Annual Conference 2014
GC: Yukinori Kobayashi, OC: Keiji Suzuki, PC: Yuh Yamashita
Hokkaido University
Sapporo, 9-12 September 2014
www.sice.or.jp/org/sice2014/

SICE Annual Conference 2013
GC: Goro Obinata, OC: Yoshikazu Hayakawa, PC: Tatsuya Suzuki
Nagoya University
Nagoya, 14-17 September 2013
www.sice.or.jp/org/sice2013/

SICE Annual Conference 2012
GC: Hiroshi Inoue, OC: Kazuhiko Imano, PC: Hideaki Sone
Akita University
Akita, 20-23 August 2012
www.sice.or.jp/org/sice2012/

SICE Annual Conference 2011
GC: Shigeki Sugano, PC: Mitsuji Sampei
Waseda University
Tokyo, 13-18 September 2011
www.sice.or.jp/org/sice2011/

SICE Annual Conference 2010
GC: Koichi Osuka, Tzuu-Hseng, PC: Hisaya Fujioka, Ching-Chih Tsai
The Grand Hotel
Taipei, 18-21 August 2010
www.sice.or.jp/org/sice2010/

ICROS-SICE International Joint Conference 2009 (ICCAS-SICE 2009)
GC: Masatoshi Nakamura, Jin Seog Choi, OC: Keigo Watanabe, Keum-Shik Hong, PC: Kazushi Nakano, Kenji Sugimoto, Chung Choo Chung
Fukuoka International Congress Center
Fukuoka, 18-21 August 2009
www.sice.or.jp/org/sice2009/

SICE Annual Conference 2008
GC: Kojiro Hagino, PC: Keiki Takadama
Univ. of Electro-Communications
Tokyo, 20-22 August 2008
www.sice.or.jp/org/sice2008/

SICE Annual Conference 2007
GC: Seiji Hata, PC: Yoshinori Kuno
Kagawa University
Takamatsu, 17-20 September 2007
www.sice.or.jp/org/sice2007/

SICE-ICASE International Joint Conference 2006 (SICE-ICCAS 2006)
GC: Hideki Hashimoto, Jin Bae Park, PC: Eitaku Nobuyama, Min Cheol Lee
Busan Exhibition & Convention Center
Busan, Korea, 18-21 October 2006

SICE Annual Conference 2005
GC: Akira Inoue, PC: Masami Konishi
Okayama University
Okayama, 8-10 August 2005
www.sice.or.jp/org/sice2005/

SICE Annual Conference 2004
GC: Ryoji Ohba, PC: Mitsuo Wada
Hokkaido Institute of Technology
Sapporo, 4-6 August 2004
www.sice.or.jp/org/sice2004/

SICE Annual Conference 2003
GC: Tadashi Matsumoto, PC: Toshiyuki Asakura
Fukui University
Fukui, 4-6 August 2003
www.sice.or.jp/org/sice2003/

SICE Annual Conference 2002
GC: Hiroshi Shibata PC: Hideki Kokame
Osaka International Convention Center
Osaka, 5-7 August 2002