SICE2011twendyone
Bars

Track Chairs

Measurement

Kenbu Teramoto (Saga University)
Narito Kurata (Kajima Corporation)
Kazunaga Ueda (NMIJ/AIST)
Muneki Araragi (Yokogawa Electric Corporation)
Makoto Abo (Tokyo Metropolitan University)
Mitsuru Baba (Ibaraki University)

Control

Yuichi Chida (Shinshu University)
Kenji Hirata (Nagaoka University of Technology)
Yuji Wakasa (Yamaguchi University)
Hane Fuyuki (TOKYO KEIKI)
Yoshihiro Matsui (Tokyo National College of Technology)
Ichijo Hodaka (University of Miyazaki)
Guisheng ZHAI (Shibaura Institute of Technology)
Yoshiyuki Yamashita (Tokyo University of Agriculture and Technology)
Tsutomu Ichikawa (JAXA)
Masahiro Oya (Kyushu Institute of Technology)

System and Information

Isao Ono (Tokyo Institute of Technology)
Mamoru Minami (Okayama University)
Kuniaki Kawabata (RIKEN)
Keiichiro Yasuda (Tokyo Metropolitan University)
Yutaka Fukuoka (Tokyo Medical and Dental University)

System Integration

Tomoharu Doi (Osaka Prefecture University College of Technology)
Masaya Takasaki (Saitama University)
Shigeru Wesugi (Waseda University)
Kentaro Takagi (Nagoya University)
Takeshi Sakaguchi (AIST)
Taisuke Sakaki (Kyushu Sangyo University)
Shinji Kanda (Fujitsu Laboratories Ltd.)
Yasuyuki Yanagida (Meijo University)

Industrial Applications

Kenji Kawashima (Tokyo Institute of Technology)
Yoichi Takayanagi (TOSHIBA Corp.)

Technical Collaboration and Incubation

Shigeru Oho (Hitachi, Ltd.)
Takehito Azuma (Utsunomiya University)


Return to top